DEBATT

Fakkeltog for sykehus fra Jernbanetorget, november 2019.

– Planen for de nye Oslo-sykehusene: for smått, for langt fra naturen, uten øye for pasienter i psykiatrien

Det er aldri gjort en samlet helsefaglig vurdering av om Aker er best egnet til de sykehusfunksjonene det legges opp til. Både fagpersoner, politikere og byens innbyggere mener at Oslo universitetssykehus har flere steder som er bedre egnet for fremtidig drift.

Skrevet av:

 • Oslo legeforening, ved Kristin Hovland
 • Norsk Sykepleierforbund Oslo, ved Bård Eirik Ruud
 • Norsk psykologforening Oslo, ved Birgit Aanderaa
 • Fellesorganisasjonen Oslo, ved Kim Helene Olsen
 • Fagforbundet Oslo, ved Anna Elisabeth Uran
 • Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo, ved Bjørn Wølstad-Knudsen
 • LO i Oslo, ved Ingunn Gjerstad

Planen for Oslo universitetssykehus er å avvikle sykehuset på Ullevål og bygge nytt på Gaustad og Aker. Begge stedene har arealmessige begrensninger som gjør prosjektet komplisert og risikofylt med tanke på det endelige resultatet.

Om Ullevål-området er med vil det lette planleggingen, gjøre reguleringsprosessen enklere og gi bedre mulighet for gode driftsmessige løsninger. Vi er bekymret over at det ikke er en helhetlig fagfordeling på plass samt at enkelte fagmiljø foreslås splittet, med de konsekvenser dette vil få for både arbeidsmiljø og kvalitet i behandlingen.

Vi støtter behovet for nye bygg. Vårt hovedfokus inn i nye Oslo universitetssykehus er at sykehuset også i fremtiden skal levere pasientbehandling av høy kvalitet og være en god og attraktiv arbeidsplass for ansatte. Alle partiene trekker frem viktigheten av godt psykisk helsevern. Nå er muligheten til stede for å investere i gode løsninger:

Artist Ole Paus kommer også på fakkeltoget 7. desember. Her avbildet med Anja Cecilie Solvik, leder av Bunadsgeriljaen, på sykehusmønstring i Spikersuppa i august 2021.

Samling i støy og støv for psykiatrien

Universitetssykehuset ønsker å samle store deler av Klinikk psykisk helse og avhengighet sin virksomhet i nye felles bygg. De tre: tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern barn og unge, og psykisk helsevern voksen, er i dag spredt over et stort geografisk område i Oslo og Viken og er foreslått samlet til Aker.

Fagpersoner har i en årrekke sagt fra om at en slik samlokalisering vil gå på bekostning av god pasientbehandling og gode arbeidsforhold. Et konkret eksempel er de frodige grøntområdene på området til Gaustad sykehus, som benyttes av pasienter til rehabilitering og rekreasjon.

Aker-tomtens udiskutabelt begrensede areal og utfordringer knyttet til støy- og støvforurensning fra de svært trafikkerte områder rundt, gjør at Aker kommer dårlig ut av en sammenligning.

I planene til nye Oslo universitetssykehus beregnes og budsjetteres det for færre liggedøgn og økt grad av poliklinisk og digital oppfølging. Vi savner sårt øyet for de ulike behovene mennesker kan ha når de er pasienter i psykisk helse. Polikliniske samtaler via teams kan bare være et tilskudd til enkelte pasientgrupper.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling planlegges også lokalisert på Aker tomten. Her er pasientrom tegnet uten plass for at foresatte kan overnatte, og med eksempelvis avsatt skoleareal på 150 kvadratmeter, og ikke 4000 kvadratmeter, som etterspurt av utdanningsetaten.

Smått er ikke godt

Det aller meste av behandling innen psykisk helse skjer når pasienten er frisk nok til å komme seg opp av sengen. Det betyr at ulike miljøterapeutiske behandlingsarenaer trengs, i tillegg til sengerom som skal hensynta at en del pasienter trenger innleggelse over lengre tid, noen i inntil et år.

Evalueringen fra Kalnes i Østfold viser at man bygget for lite sykehus. Nå ser vi at mange funksjoner trenger større arealer enn det som er planlagt ved Oslo universitetssykehus.

I stedet for økte rammer eller arealer skal man skvises inn på bekostning av hva pasienter og ansatte har behov for.

Det mangler blant annet innbydende rom til miljøterapi. En viktig jobb for miljøpersonalet er å få pasientene ut av rommene sine og delta i det sosiale. Et fellesrom som er åpent og luftig er appellerende for pasienter og legger til rette for sosialt fellesskap.

I tegningene som gjelder nå er ikke disse behovene ivaretatt. Tilsvarende er badene på pasientrommene for små, noe som vil skape svært utrygge arbeidssituasjoner for ansatte og pasienter.

Fakkeltog for sykehusene i Oslo februar 2019. Legg merke til at krysset over Gaustad sykehus.

Langt til grønt

Om mange enheter skal bruke innvendige hager, må de være av betydelig størrelse for at hagen skal oppleves som en rolig oase for pasientene. Det er et uttalt ønske å tilrettelegge for fysisk aktivitet, både inne på treningsrom så vel som ute i naturen.

En viktig innsigelse mot Aker-tomta er avstanden til parker, marka og annen natur.

Det viktige samarbeidet på tvers

Tilgjengeligheten til de ulike yrkesgruppene er av stor betydning for pasienter og det tverrfaglige samarbeidet. Møter og rapporter som holdes flere ganger daglig på døgnenheter, må kunne gjøres i enhetens møterom.

Fagmiljøer må holdes samlet, med både behandlere, miljøpersonale og forskere. Dette er særlig viktig i regional avdeling for spiseforstyrrelser, alderspsykiatrisk seksjon og tidlig psykosebehandling.

For disse seksjonene er det særlig viktig å sikre at poliklinikker, forskningsarealer og sengeposter ligger i nærheten av hverandre.

Medvirkning, hva er det?

Tillitsvalgte er stadig bekymret for manglende medbestemmelse og medvirkning i store sakskomplekser som disse.

Det er umulig å få tid til å diskutere med dem det gjelder, med knappe frister som gis på toppen av annet arbeid, og ikke minst i tillegg til ekstra arbeidsoppgaver og belastning i forbindelse med pandemisituasjonen.

Snu i tide

Det er aldri gjort en samlet helsefaglig vurdering av om Aker er best egnet til de funksjonene det legges opp til nå. Både fagpersoner, politikere og byens innbyggere mener at Oslo universitetssykehus har flere steder som er bedre egnet for fremtidig drift. Det er ingen skam å snu.

Fagfolk og fagforeninger i sykehusene har troen på at fornuften vil seire og sammen med sykehusaksjonister i byen vår inviterer vi til fakkeltog 7. desember kl. 17.30 fra Rådhuset til Stortinget.

 • Stopp nedleggelsen av Ullevål, bygg nytt på Ullevåltomta.
 • Dropp planene på Rikshospitalet
 • Bevar Gaustad sykehus, nei til å samle psykiatrien i Sinsenkrysset
 • Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen
Powered by Labrador CMS